Úvod Vše o vodě Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Ministerstvo životního prostředí

Ústřední orgán státní správy pro ochranu vodních zdrojů, ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, pro dohled nad těžbou, pro správu odpadové hospodářství. Ústřední orgán státní správy lesů, myslivost a rybářství v národních parcích. Státní ekologická politika.

Ministerstvo zemědělství ČR

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství a potravinářský průmysl. Ústřední orgán státní správy lesů, myslivosti a rybářství mimo území národních parků.

Česká inspekce životního prostředí

Odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

plní úkoly uložené krajským zastupitelstvem, radou a hejtmanem, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady.

Svaz vodního hospodářství ČR

Zájmové sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství – podniky Povodí, podniky Vodovodů a kanalizací a další akciové, příspěvkové i jiné společnosti.

Povodí Labe

Výkon správy povodí Labe, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí horního a středního Labe a další činnosti.

Magistrát města Hradec Králové

Oficiální stránky magistrátu.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Magistrát města Pardubice

Oficiální stránky města.

Krajský úřad Pardubického kraje

plní úkoly uložené krajským zastupitelstvem, radou a hejtmanem, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

Zájmové sdružení v oboru veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružuje právnické a fyzické podnikatelské osoby, jejichž zájmem je zajišťování zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod veřejnými vodovody a veřejnými kanalizacemi, a to z hlediska jejich vlastnictví a rozvoje, popřípadě výstavby.

Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje

Správní úřad, který vykonává působnost, v rozsahu stanoveném zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Správní úřad, který vykonává působnost, v rozsahu stanoveném zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Zemědělská vodohospodářská správa

zabezpečuje výkon, správu, údržbu a provoz drobných vodních toků, nádrží a hlavních melioračních zařízení. Spravuje informace zejména o spravovaném majetku, hydromelioračních stavbách a monitoringu vodních ekosystémů.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky