Úvod Import Články Faktura Vodní dílo

Vodní dílo

19. září 2008

Vodní díla

Jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména ...

c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, ...

e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, ...

j) studny, ...

l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8. ...

 

Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují ...

- jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.

V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad. Vodní díla definuje Zákon 254/2001 Sb. „O vodách“ v platném znění Vodní dílo podléhá přísnějším stavebním , technickým a provozním předpisům.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky