Úvod Import Články Smlouva Přestupky

Přestupky

13. srpen 2008

Přestupky podle zákona o vodovodech a kanalizacích

Platné znění zákona 274/2001Sb. upřesňuje celou řadu přestupků v souvislosti s dodávkou vody a odváděním odpadních vod.

Pro informaci uvádíme pouze část týkající se fyzických osob.

(zákon obsahuje sankce i pro ostatní účastníky smluvních vztahů).

Přestupky řeší místně příslušný úřad.

Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že:
 • nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu,
 • nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna,
 • neoprávněně odebere vodu z vodovodu, neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace,
 • odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2, odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod,
 • neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst. 1,
 • neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně vodoměru podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před poškozením nebo bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření,
 • nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace, vypouští do kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3 odpadní vody, které vyžadují předchozí čištění,
 • vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo žumpu v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,
 •  neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení množství odpadních vod podle § 19 odst. 1,
 • neměří v případě podle § 19 odst. 2 míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal, nebo 
 • nezajistí, na základě písemné žádosti provozovatele, přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci,
dne 24. 6. 2022 bude zákaznické centrum pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno. 
Omlouváme se za toto krátkodobé mimořádné opatření.
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky