Úvod Import Články úvodní strana Cena vody 2012

Cena vody 2012

Cena vody 2012

13. prosinec 2011

Oznámení o ceně podle smluvních podmínek dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních Královéhradecké provozní, a.s.

 

Vážení odběratelé,

dnem 1.1.2012  vstoupí  v  platnost nové ceny  za  dodávky pitné vody a za  odvádění odpadních  vod. Cena byla stanovena v souladu  s platným  cenovým výměrem MF ČR a vyhláškou č.428/2001Sb. v platném znění a platí pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu provozované Královéhradeckou provozní, a.s. na základě smluv o nájmu a provozování s vlastníky vodovodů a kanalizací. Cena na rok 2012 byla schválena  rozhodnutím představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 25. 11. 2011.  Podle rozhodnutí valné hromady této společnosti ze dne 5.12.2007 byla cena vodného a stočného stanovena ve dvousložkové formě.

 

Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující tabulky:

Kate- gorie

Kapacita (m3/hod) 

Normová hodnota průtoku Qn vodoměru (m3/hod)        podle normy ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku Q3 vodoměru (m3/hod)          podle normy ČSN EN 14154-1+A1

sazba v Kč za rok

bez DPH

včetně DPH 14%

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

A

1,5

0

3,5

0

6,3

429

429

489

489

B

3,5

3,5

10

6,3

16

881

881

1004

1004

C

10

10

40

16

63

2 151

2 151

2452

2452

D

40

40

150

63

250

6 990

6 990

7969

7969

 

 Pohyblivá složka ceny je v následující tabulce:  

 

Dodávka pitné a  užitkové vody (vodné) v Kč za 1 m3 :

Odvádění odpadních  vod (stočné)  v Kč za 1 m3 :

bez DPH

včetně  DPH 14%

bez DPH

včetně  DPH 14% 

33,60

38,30

35,26

40,20

 

 

Pevná složka stočného u odvádění odpadních vod z jiných zdrojů (srážkové vody, vlastní studny apod.) se stanoví vynásobením odvedeného množství odpadní vody sazbou podle tabulky:

 

1,78   Kč za 1 m3  bez DPH

2,03   Kč za 1 m3