Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty

Měření spotřeby a odečty

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění.

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, nebo je nefunkční, stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky -Směrná čísla roční spotřeby vody.

Množství vody vypuštěné do veřejné kanalizace se většinou neměří. Platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, vypustí do veřejné kanalizace.

Pokud odběratel po dohodě s provozovatelem na své náklady osadí měřící zařízení odpadních vod v souladu s metrologickými předpisy, naměřené stočné bude sloužit jako podklad k fakturaci stočného. Jedná se zejména o vodoměry na vlastním zdroji (studna apod.)

V případě, že je dodaná voda částečně spotřebována, není odvedena do kanalizace a odběratel požaduje slevu na stočném, je třeba dodržet stanovené podmínky pro nárokování slevy.

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu bez měření se vypočte podle vzorce na základě dlouhodobého úhrnu srážek na území příslušné lokality zjištěného Českým hydrometeorologickým ústavem a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů. Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Povinnost platit za srážkové vody se tedy netýká jen podnikatelských subjektů, ale všech, pro které neplatí výše uvedené osvobození .

Odečty vodoměrů se provádějí v cyklech, stanovených provozovatelem.

Vánoční otevírací doba 2022:       recepce a pokladna

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na změnu provozní doby v období vánočních a novoročních svátků:

 

RECEPCE a POKLADNA:

23.12. 7.00 – 11.00
27.12. 7.00 – 15.00
28.12. 7.00 – 15.00
29.12. 7.00 – 15.00
30.12. 7.00 – 11.00

ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR:

23.12. 8.00 – 11.00
27.12. 8.00 – 14.00
28.12. 8.00 – 15.00
29.12. zavřeno
30.12. 8.00 – 11.00
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky